Gwarancje na towary zakupione w Internetowym Sklepie HOLSTERS HPE POLSKA

Z dniem 1 stycznia 2003 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Realizując dyrektywy Unii Europejskiej. W miejsce występującego w kodeksie cywilnym pojęcia wady rzeczy, ustawa wprowadza pojęcie niezgodności towaru z umową. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za tę niezgodność, o ile istniała ona w chwili wydania towaru. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Ustawodawca nie precyzuje czasu naprawy ani terminu jej wykonania. Zachęcamy wszystkich do lektury ustawy.
Przy zakupie wielu towarów trwałego użytku wraz z towarem otrzymujemy dokument gwarancyjny. Warunki zawarte w gwarancji mogą być bardzo różne, dlatego też trzeba ją przeczytać. Jeżeli umowa gwarancyjna nie została dostarczona z towarem sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (za niezgodność towaru z umową), a dokumentem potwiedzającym jest paragon lub faktura VAT.

Za wady towaru objętego gwarancją odpowiada wymieniony gwarant, najczęściej jest to producent, ale może nim być też np. hurtownik, sprzedawca lub importer.

Jeżeli w rzeczy ujawniły się wady, gwarant zobowiązany jest do:

- usunięcia wady

- lub wymiany produktu na wolny od wad.

Termin gwarancji wynika z karty gwarancyjnej, jeśli jednak nie został określony, to wynosi jeden rok.

Jeżeli otrzymaliśmy od gwaranta zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub też gwarant dokonał istotnych napraw rzeczy towaru objętego gwarancją - termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy już niewadliwej. Natomiast jeśli naprawa wymagała wymiany części w wadliwym towarze, gwarancja biegnie na nowo w odniesieniu do tej właśnie części. W innych wypadkach gwarancja ulega przedłużeniu o czas, gdy z towaru nie mogliśmy korzystać. W karcie gwarancyjnej muszą zostać dokładnie, z uwzględnieniem dat, zapisane wszystkie prace wykonane przez gwaranta.

Fakt, że wraz z zakupionym towarem została nam wydana karta gwarancyjna, nie oznacza, że jesteśmy na nią "skazani".

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

W celu dokonania naprawy serwisowej (gwarancyjnej lub pogwarancyjnej) klient musi sam dostarczyć zakupiony towar. W przypadku naprawy gwarancyjnej - jeśli ta zostanie uznana - wymieniony lub naprawiony towar dostarczymy gratis. W przeciwnym wypadku wszelkimi kosztami (naprawy, przesyłki) obarczony jest klient. W przypadku uznania reklamacji i niemożności naprawy lub wymiany towaru zostaną zwrócone pieniądze.